تبلیغات
دانشمندان ششم سما - سؤالات تستی علوم درس6

1-در کدام مورد نیرو وارد نمی شود؟

-وقتی شخصی می دود                  

-وقتی به توپ ضربه می زنیم

-ماهواره ای در فضا حرکت می کند

-در هر سه مورد نیرو وارد می شود×

2-
در کدام مورد نیرو وارد نمی شود؟

-شوت کردن توپ

-ایستادن کنار اتومبیل×

-مسابقه ی شطرنج

-هیچ کدام

3-موشکی در آستانه ی پرتاب قرار دارد کدام مورد نیرو در باره ی آن درست است؟

-هل دادن                                      -کشیدن

-کشیدن و هل دادن                       -هل دادن و کشیدن×

4-کدام ویژگی در هر نیرو وجود دارد؟

-جهت              -اندازه                  -تغییر جهت حرکت            -گزینه 1و2×
5-مهدی وزنه ای را بالای سرش نگه داشته است در این حالت.............

-نیروی وزنه ومهدی در یک جهت است

-نیروی مهدی بیش تر است×

-نیروی وزنه بیش تر است

-
نیروی وزنه ومهدی برابر است

6-واحد اندازه گیری نیرو..............و وسیله ی اندازه گیری آن..............است

-کیلو گرم -ترازو                           -نیروسنج-نیوتن

-نیوتن-ترازو                                -هیچ کدام×

7-دهانه ی بادکنک پر از بادی را باز کرده وآن را به سمت بالا رها می کنیم جهت حرکت آن چگونه خواهد بود؟

-به طرف بالا×                             -در جهت خروج هوا

-اول پایین بعد بالا                      -اول بالا بعد پایین

8-وقتی با تخته پاک کن نوشته های روی تخته را پاک می کنیم کدام نیرو کمک می کند؟

-پیوستگی ×             -الکتریکی                   -اصطکاک                    -هیج کدام

9-جسمی را به یک نیرو سنج بستیم نیرو سنج عدد 10 را نشان داد سپس جسم را در آب فرو بردیم عدد نیرو سنج.............................

-کم می شود ×                                       -زیاد می شود

-ابتدا کم بعد زیاد می شود                    -تغییری نمی کند

10-کدام مورد وارد کردن نیرو سبب تغییر اندازه ی سرعت می شود؟

-فشار دادن پا بر دیوار                        

-فشار پا بر پدال ترمز اتو مبیل ساکن

-رکاب زدن دو چرخه ثابت

-
فشار پا بر پدال گاز اتومبیل در حال حرکت×

11-در کدام مورد از نیروی گریز از مرکز استفاده شده است؟

-جدا کردن چربی شیر

-چرخاندن وزنه دور سر توسط قهرمان دو ومیدانی

-چرخ وفلک

-گزینه ی 1و2×

12-چه نیرویی سبب می شود تا با خودکار روی کاغذ بنویسیم؟

-چسبندگی                               -پیوستگی مولکولهای کاغذ×

-مغناطیسی                             -هیچ کدام


تاریخ : جمعه 13 دی 1392 | 01:10 ق.ظ | نویسنده : فریبا اختیاری | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • کینگ بلگ