تبلیغات
دانشمندان ششم سما - سوالات تستی علوم درس 7
1-نیرویی که مانع حرکت قطرات ریز آب به سمت زمین میشود نیروی...................نام دارد.

گرانشی         اصطکاک ×              تکیه گاه                پیوستگی

2-کدام مورد برای همه ی اجسام روی زمین تقریبا"ثابت است؟

جرم ×             وزن                حجم          نسبت وزن به جرم

3-نسبت جرم علی به وزنش در کره زمین تقریبا"برابر است با..........

10              6                            1به 6 ×                 1به 10

4-نیرویی که مانع فرو رفتن قایق در آب می شود...........نام دارد.

گرانش          پیوستگی             تکیه گاه ×              اصطکاک


5- وزنه ای به جرم 60 گرمی را به انتهای فنری آویزان کردیم طول فنر 3 سانتی متر افزایش یافت.اگر وزنه ی 110 گرمی را آویزان کنیم طول فنر چند سانتی متر میشود؟

5/5 ×              5                    4/5                        4

6-نیروهای وارد بر بالهای هواپیما کدامند؟

جلو برنده-بالا بری-مغناطیسی-گرانشی

تکیه گاه-
جلو برنده-جاذبه-الکتریکی

مقاومت هوا-
جاذبه-بالا بری-جلو برنده×

جلو برنده-جاذبه-بالا بری-تکیه گاه

7-قور باغه ای بر روی زمین 84سانتی متر می پرد او در کره ی ماه تا جه ارتفاعی می تواند بپرد؟(نسبت وزن جسم در کره ماه به کره زمین 1به6است)

14 سانتی متر                  84
سانتی متر

504
سانتی متر×                هیچ کدام

8-وزن یک جعبه در سطح ماه 120 نیوتن است وزن او در فضا ودر سطح زمین چند نیوتن است؟

20-120                          120-720

0-20 ×                           120-120

9-نیروی مقاومت هوا در کدام مورد مفید است؟

فرود چتر باز×                   حرکت اتومبیل

دویدن                          
هیچ کدام

10-نیرویی که باعث حرکت آب در رود خانه می شود............. است.

اصطکاک                        سرعت آب

سرازیری                        گرانشی×

11-اتومبیل در حال حرکت ناگهان ترمز می کند مسافران طبق قانون........به طرف............پرتاب میشوند.

کنش وواکنش-جلو         عمل وعکس العمل-عقب

اینرسی-جلو ×                اینرسی-عقب

12-برای خالی کردن آب یک حوض یک سر تکه شیلنگی را داخل آن قرار می دهیم آب از سر دیگر خارج می شود علت جیست؟

چون آب مایع است        

وارد شدن فشار هوا روی سطح آب حوض ×

کشش سطحی آب زیاد است

نیروی پیوستگی زیاد است

13-در کدام مورد نیروی اصطکاک مفید است؟

زنجیر چرخ ×               اسکیت بازی

سرسره بازی          هیچ کدام

14-نیروی کنش و واکنش نسبت به هم چگونه اند؟

هم اندازه و هم جهت

هم اندازه و خلاف جهت×

غیر
هم اندازه و غیر هم جهت

غیرهم اندازه و هم جهت

15-در کدام مورد اصطکاک کم نمی شود؟

ریختن شن و ماسه روی جاده یخ زده

به کار بردن زنجیر چرخ

به کار بردن چرخ زیر چمدان×

گزینه 1و2

16-قطب ..........یک قطب نما در جهت شمال زمین قرار می گیرد زیرا..........

N-زیرا شمال جغرافیایی همان قطب شمال مغناطیسی  زمین است.

S-
زیرا شمال جغرافیایی همان قطب شمال مغناطیسی  زمین است.

N-زیرا شمال جغرافیایی همان قطب  جنوب مغناطیسی  زمین است.


S-زیرا شمال جغرافیایی همان قطب جنوب مغناطیسی  زمین است.×

17-پدیده رعد وبرق مانند کدام یک از پدیده های زیر است؟

باردار شدن ابرها

فلش زدن دوربین عکاسی

تشکیل ابر

جرقه زدن پیراهن پشمی هنگام بیرون آوردن از تن×

18-هنگام حرکت اتو مبیل به سمت عقب جهت نیروی اصطکاک که بر تایر وارد می شود به کدام سمت است؟


عقب                                   جلو ×

به سمت زمین                    در همه طرف


19-علت کدام گزینه متفاوت است؟

کنده شدن سقف شیروانی در روز های بادی

حرکت هواپیما در آسمان

فرود چتر باز×

هرسه مشابهند

20-نیروی.............باعث تشکیل موج دریا می شود؟

کشش سطحی                   اصطکاک

جاذبه                                  هر سه مورد ×
                       
 تاریخ : پنجشنبه 10 بهمن 1392 | 09:39 ب.ظ | نویسنده : فریبا اختیاری | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • کینگ بلگ