تبلیغات
دانشمندان ششم سما - تست های علوم درس دهم


1-در ابتدای کار با میکروسکوپ بهتر است از کدام عدسی شیئی استفاده کنیم؟

10×                            20×                                   5× *                                     100×


2-اولین بار چه کسی میکروسکوپ را ساخت ودر زیر آن چه چیزی را مشاهده کرد؟

هوک-برگ گیاه                                                        پاستور -چوب پنبه

هوک-چوب پنبه  *                                                     پاستور -برگ گیاه


3-کوچکترین اجتماع هماهنگ سلول ها که کار خاصی را انجام می دهند چه نامدارد؟

بافت *                           دستگاه                               اندام                                هیچکدام


4-کدام یک دارای دیواره ی سلولی سلولزی است؟

سلول استخوانی                                                    سلول پوششی دهان

سلول ساقه گلابی  *                                                هیچکدام


5-کنترل تقسیم سلولی به عهده ی کدام است؟

هسته  *                      سیتو پلاسم                          غشاء                            واکوئل


6-عدسی های شیئی یک میکروسکوپ 100×-10×-40×و عدسی های چشمی آن 10×-5×-15×هستند بیش ترین بزرگنمایی و کم ترین بزرگنمایی این میکروسکوپ چند برابر است؟

100-10                       1500- 400                          1500-50  *                       100-50

7-کدام مورد در سلول برگ تره و مخاط دهان وجود دارد ؟

هسته                       دیواره ی اسکلتی                 غشاء سیتو پلاسمی        گزینه های 1و3
*

8-کدام مورد صحیح است؟

میکروسکوپ نوری نسبت به الکترونی قدرت تفکیک بالا تر دارد

مهم ترین برتری میکروسکوپ الکترونی به نوری مشاهده ی سلول زنده است

با میکروسکوپ الکترونی می توان مولکول کوچک آب را مشاهده نمود

هیچکدام*

9-حدود 700 سال پیش برای دیدن اجسام ریز از......................استفاده می شد.

میکروسکوپ                           ذره بین  *                    تلسکوپ                     هر سه مورد

10-سلول های گیاهی به علت داشتن ....................دارای شکل................هستند.

شبکه درون سیتو پلاسمی-هندسی منظم               غشاءسیتو پلاسمی-هندسی منظم

دیواره ی سلولی-هندسی نا منظم                          دیواره ی سلولی -هندسی منظم*

11-کدام یک بافت است؟

ماهیچه                            معده *                             قلب                            سیاهرگ

12سکول های کدام جاندار بزرگ تر است؟

فیل                               موش                               صنوبر *                        هرسه یکسانند

13-کدام سلول پیر تر است؟

سلول عصبی *                                                     گلبول سفید

سلول ماهیچه ای                                                سلول استخوانی

14-کدام مورد در میکروسکوپ ها به کار نرفته است؟

عدسی محدب                                                     عدسی مقعر

آینه ی تخت                                                         گزینه ی 2و3*

15- هرچه سطح تماس یک سلول ................باشد سلول کارش را بهتر انجام می دهد.

بیش تر *                      کم تر                                هموار تر                          فرقی نمی کند

16- کدام بخش سلول کنترل ورود وخروج مواد را به عهده دارد؟

هسته                     غشاء  *                                سیتو پلاسم                        میتو کندری

17-کدام یک محل ذخیره ی مواد در سلول است؟

سیتو پلاسم            میتو کندری                           هسته                                واکوئل*

18- مرکز تنفس سلول کدام است؟

واکوئل                    میتو کندری *                        ریبوزوم                                هستهتاریخ : جمعه 16 اسفند 1392 | 03:37 ب.ظ | نویسنده : فریبا اختیاری | نظرات
.: Weblog Themes By SlideTheme :.


  • کینگ بلگ